NAC SELFIE. ZET JEZELF IN 3D!

NAC OPEN DAG - ZONDAG 26 JULI 2015

Disclaimer

Aansprakelijkheid

CM Payments sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de actie "3D NAC Selfie".

Toegang en gebruik website

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn voor eigen risico van de gebruiker. CM Payments draagt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de toegang tot of het gebruik van deze website.

Alle rechten voorbehouden

De op deze website getoonde informatie is zorgvuldig samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat de informatie die gepubliceerd wordt op deze website onvolledig en/of incorrect is. CM Payments aanvaardt hiervoor op geen enkele manier aansprakelijkheid. De inhoud van deze website en de daarin opgenomen gegevens, bestanden, afbeeldingen, teksten, ontwerpen, foto's, geluiden en combinaties daarvan en de programmatuur (hierna verder gezamenlijk aangeduid als: 'gegevens'), zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Deze rechten berusten bij CM Payments. De inhoud van deze website, de daarin opgenomen gegevens en het product mogen op geen enkele wijze worden gebruikt voor onrechtmatige, immorele, kwetsende, opruiende en/of discriminerende handelingen en/of activiteiten door gebruiker en/of door (gebruiker ingeschakelde) derden.

Product

Het product wordt aangeboden in de staat waarin het zich feitelijk bevindt, zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van beschikbaarheid, deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Wijzigingen

CM Payments behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.